Landasan Akidah Seorang Muslim

Landasan Akidah seorang muslim ada 3 hal:
1. Mengenal Tuhannya (Ma`rifatullah)
2. Mengenal Agamanya beserta dalilnya (Ma`rifatu Deinil Islam bil Adillah)
3. Nabinya (Ma`rifatun Nabi)


Tiga hal inilah yang akan ditanyakan oleh malikat Munkar dan Nakir di alam kubur.
Oleh karna itu wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui dan memahaminya.
1. Mengenal tuhan (ma`rifatullah)
 • Tuhan kita adalah Allah, yang maha pencipta. Yang menciptakan jin, manusia, malaikat, langit, bumi dan segala apa yang ada di alam semesta ini. Semuanya itu adalah makhluk Allah.
 • Allah lah yang menguasai dan mengatur alam semesta ini, memberi rezeki,mematikan dan menghidupkan para makhluk.
 • Allah maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi dialam semesta ini,baikyang sudah terjadi, maupun yang belum terjadi.
 • Allahlah satu-satunya Dzat yang berhak untuk di sembah dan satu0satunya Dzat yang berhak di ibadahi, yang tidak ada sekutu bagi-Nya.
 • Allah menciptakan jin dan manusia agar mereka menyembah dan beribadah hanya kepada-Nya.
 • Barang siapa beribadah kepada kepada Allah dengan sesungguhnya maka ia akan mendapatikan kegembiraan yang besar serta kehidupan yang baik di syurga. Dan barangsiapa yang menyelisihkan maka ia akan mendapat siksa di neraka yang pedih.
 • Kewajiban kita adalah mentaati segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.
2. Mengenal Agama (ma`rifatu Deinil Islam)
 • Agama kita adalah islam yaitu mengESAkan Allah dengan mentaati perintah-Nya serta meninggalkan apa yang menjadi larangan-Nya.
 • Tingkatan agama itu ada 3 yaitu: islam, iman, dan ikhsan.
  • Islam, yaitu berserah diri kepada Allah dengan mengesakan-Nya.tunduk kepada-Nya dengan ketaatan serta berlepas diri dari syirik dan dari para pelakunya.
 • Rukun islam ada lima, yaitu:
  • 1. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah (rasul) utusan Allah.
  • 2. Mendirikan Shalat.
  • 3. Menunaikan Zakat.
  • 4. Puasa pada bulan Ramadhan.
  • 5. Menunaikan ibadah haji ke baitullah bagi yang mampu.
 • iman, yaitu percaya kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-NYa, para rasul-Nya,hari akhir (kiamat), dan percaya kepada takdir(ketentuan) Allah yang baik maupun yang buruk.
 • Ihsan, yaitu menyembah Allah seakan-akan sedang melihat-Nya,dan jika tidak bisa melihat-NYa, sesungguhnya Dia sedang melihat kita.
 • Hanya islamlah agama yang diridhai oleh Allahuntuk semua manusia. Oleh karna itu,Allah tidak menerima agama lain selain islam.
 • Islam adalah agama yang luwes, sempurna dan lengkap.cocok untuk di praktekkan oleh siap saja, kapan saja dan di mana saja.
 • Islam adalah agama kebaikan.
3. Mengenal Nabi (Ma`rifa Nabi)
 • Nabi kita Muhammad bin Abdullahbin Abdul MUthalib Al Hasyimi Al Quraisy. Ibunya bernama Aminahbinti Wahb. Beliau memiliki gari nasb (keturunan)yang paling mulia di kalangan bangsa Arab.Beliau adalah nabi paling utama dan penutup para Nabi.
 • Allah mengutus beliau kepada seluruh umat manusia untuk mengajarkan Islam,mengajak mereka,untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan penyembahan kepada selain Allah. serta mengajak merekau untuk taat kepada Allah.
 • Beliau telah menyampaikan Agama ini. beliau memerintahkan kepada kita agar melakukan segala bentuk kebaikan dan melarang kita dari segala bentuk kejahatan.
 • Kita wajib meneladani beliau serta mengikutinya dalam hal ibadah, ucapan maupun perbuatan.
 • kita wajib mendahulukan kecintaan kepada beliau dari pada kecintaan kepada ibu, bapak dan segenap manusia.
 • beliau wafat di madinah pada hari senin 13 rabiul awal tahun 11 hijriyyah,pada usia 63 tahun.Dan dikuburkan di kamar istrinya, yaitu Aisyah.

2 komentar:

 1. wih lumayan ah sebagai seorang pemula

  BalasHapus
 2. menurut saya sebagai seorang pendesain web sejati (hehehe).
  lumayan, tapi mungkin anda tinggal menambahkan sedikit kata-kata yang indah kedalamnya.
  yang mnyangkut keagamaan tentunya

  BalasHapus

Kami membutuhkan kritikan dan masukan dari pembaca..
silahkan berdialog.. :)